21st Mar 2010

 1. Sign in
  1. nee pz akii namz una nueva piik
   nee pz dee qee el viernez en la prepa bien kura xqee dee qee el riinkee ii joan qee noz enziieerran een eel baño0 dee loz obrezZ a dulze ii aa mii ii dee qee nozothrazZ pareziiaamozZ lokazZ namazZ griithando ii dee qee a mii joan fue ii mee iieevo kazii arrazthrando a enzeerrermee aztha eel ultiimo baño ii de qee neembree huelen biieen gacho lozZ bañozZ ii iio kazii azfiicziandomee biieen pathaa peero neembree komokiieraa zthuvoo chiido ii de qee iiaa alultiimo zaliimoz a la korree ii korree biien kabreeadazZ xqee penzamozZ qee nozZ zthaban peerziiguiiendo0 ii dee qee thodozZ zee nozZ qeedaban viieendo azii komo dee qee QEE PEEDO KON ZTHAZ ii peero nembree komokiieera zthuvo chiidooo

   deeqee un rebanee maxiinn   nee pz pa thodoz loz del zalon ne pz dee qee qon eeloz mee laa pazo dee lo meejor ztha kon thodo aii unchorro dee zalkudoz pa thodoz miiz amiigozZ;
   dulxe, fani, ale, joan, rinke, bibi, zaira, karina, karo, nezthor, zuilma, alexia, janeth(chapithaz), lilia, yazmiin, lulizZ, daniel, i aii paa thodozZ lozZ qee mee falthan

   zaludozZ en qral.


   lo0zZ amo0o0o   BexozZ ii AbraxozZ

More from kandy_du1c3

 1. 25kandy_du1c3
 2. 12kandy_du1c3
 3. 27kandy_du1c3
 4. 25kandy_du1c3
 5. 11kandy_du1c3
 6. 15kandy_du1c3
 7. 31kandy_du1c3
 8. 23kandy_du1c3
 9. 6kandy_du1c3
 10. 4kandy_du1c3
 11. 27kandy_du1c3
 12. 25kandy_du1c3
 13. 23kandy_du1c3
 14. 22kandy_du1c3
 15. 18kandy_du1c3
 16. 2kandy_du1c3