19th Dec 2010

 1. Sign in
  1. .


   - Oraleepúess;$
   EssaaCOOMPAAAH!/66´ biyeen CHÚLAAA!
   sld's paa mii NEENÚCAA! Leesliiiýee;)
   qúee ayer een laa LEECÁAA/66´(ESPERANDOLOS) &&qúee llegaa el RRiTOPÉ;$ de miyy Peqeeh (RRiNÉE) &&nyy qe ttu hay toda emosionada;$ &&loego despúesiittó ÉEL;$$/L´ aaúucch aaunqe andes aasyy;@@ ttéAmiiiiý/L´ despuees soliitas pero aasý mero
   bieeen FLEETTADAAÁSS/hh´ aayý RAÝAANDOO nuestras
   callees (cejiittas) &&expressando ttodoo lo de nosotraas;P jojo! aayy PERRÝ;/L tteeAAAMiiiiiý lo ssabees ssieempre conttýgoo bbýy;)
   &&hoyy con Saamiiiiiiý primero en el CAAMERR;$ aayy loss RRiTOSSMOO;$ bieen CHÚULOSS los condenadoss/L´ pero ssiiii tee la ACERCARÓON úuuyyy perrý &&despuuesyytto ccon ttus AAMiGÓOSS;) haayy ssyy ttee traayan de baajon MAAMEEÉ;S jojo! aamm een ffiýyn sstúuvvoo DOOCCHi! &&sii andabamoss ESSTOQÚiAANDOO loss faacée! dee essoss iNGRAATÓOSS &&ssii me ENAAMÓOREE del RRiTOOMOO;$ eesee &&qee a tý tmbb ttee GUUSSTÓ;@@@ oossshhh, deberyas de sacarmeelo;$$ (cejiittaas) ayy tteeAÁMOObaabýysss lo ssabes sieempre paa tyyy/L´
   &&yaaa baaýy;)(KK´
   »;ЌAARLiiiiiiiiiỳ;$(L`♥!~ dEElAAMODRNAAÀ(hh`
   ~* DiiiiỳNAASSTiŶA ӘӘSSӘЌÃ; (H`
   __________________________________*;* [email protected]
   .

More from karlyta_hermossa

 1. 6karlyta_hermossa
 2. 4karlyta_hermossa
 3. 26karlyta_hermossa
 4. 24karlyta_hermossa
 5. 16karlyta_hermossa
 6. 4karlyta_hermossa
 7. 28karlyta_hermossa
 8. 17karlyta_hermossa
 9. 13karlyta_hermossa
 10. 10karlyta_hermossa
 11. 5karlyta_hermossa
 12. 3karlyta_hermossa
 13. 17karlyta_hermossa
 14. 14karlyta_hermossa
 15. 10karlyta_hermossa
 16. 9karlyta_hermossa
 17. 7karlyta_hermossa
 18. 6karlyta_hermossa
 19. 4karlyta_hermossa
 20. 3karlyta_hermossa
 21. 29karlyta_hermossa
 22. 26karlyta_hermossa
 23. 24karlyta_hermossa