26th Oct 2008

 1. Sign in
  1. oii aqii sTa La RuuBiia acTuuaLiizandoo!
   iia qee Lee ee diixo a oihii qee mee acTuuaLiize ii eLLa Lo a exo con todo eeL caRiiño deeL mundo!!

   poos qee dee sTa mujeeR...

   qee ees La mejoR peRsona qee puede exisTiiR!
   qee ees aLiiien een qiien se pueede confiiaR!
   qee aunqee avecees see confunda... siiempRe ace Las cosas coon buena inTenciion
   qee mee aYuuda een toDo Loo qee pueede!
   qee Tiienee todoo Lo buueno qee una peeRsona pueede teneeR!
   qee ees una baga dee naRices!
   qee Tee exas unas mofas impResiionaTes coon eLLa!


   oihii amoR miio poos qee TeeQiieeRo TanTo...

   xQee*...puuedo confiiaR een Tii
   xQee*...puuedes confiiaR een mii
   xQee*...coon aLgiien TendRee qee compRaR amediias no?
   xQee*...mee ayudas!
   xQee*...Tee ayudo!
   xQee*...eRees una RebeLde!xD!
   xQee*...eRees mii mejooR amiiga!
   xQee*...cuandoo Tee abuRRes me LLamas!
   xQee*... noos pasamos una oRa abLando!
   xQee*...staRiiamos maas peRoo eeL sueño noos puuede!
   xQee*...apaRte me LLamas a skondidas!jaja!
   xQee*...aoRa eenTiiendees xqee Tee LLamo RebeLde¿?
   xQee*...no dejas qee naDiie Tee diga Loo qee Tiienes qee aceR!
   xQee*...eRees uuna eespiRiiTu libRe!! jaja!
   ii xQee*...noos conocemos mejoR qee nadiie!


   segiRiia eescRiibiendo! peeRo sqee siino piieRdo eeL tReen ii Lueego mee maTas!


   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!   piiC.:: aii qee sacaRnoos maas foTops junTas qee noo ee encontRau ninguna!! :s


   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!
   TeeQiieeRo!


   /LaRuBiia*

More from oihi

 1. 16oihi
 2. 4oihi
 3. 28oihi
 4. 6oihi
 5. 1oihi
 6. 20oihi
 7. 11oihi
 8. 8oihi
 9. 5oihi
 10. 29oihi
 11. 28oihi
 12. 21oihi